2024 Pagpapataw ng Dues
Humiling ng Form

Kung hindi mo mabayaran ang iyong mga dapat bayaran sa taong ito, hinihikayat ka naming punan ang form na ito upang humiling ng buo o bahagyang pagpapatawad ng iyong mga dapat bayaran. Kapag naisumite na, isang kinatawan ng Member Services ang aabot o ikokonekta ka sa iyong lodge secretary. 

Ang iyong membership ay mahalaga sa amin, kaya mangyaring samantalahin ito kung ang pagbabayad ng mga bayarin ay magdudulot sa iyo ng kahirapan.

Pangalan(Kailangan)
Impormasyon sa Lodge(Kailangan)